Bạn có 0 sản phẩm
Dịch vụ
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thao tác
{item.name}
{methods.getBookingTime | call item.date item.bookingTime | convertToDate 'YYYY-MM-DD HH:mm' models.timeFormat}
{item.location}
{item.price | formatMoneyByCurrency item.currency}
{item.couponCode}
{methods.calculateTotalItem | call item.price item.quantity | formatMoneyByCurrency item.currency}
{item.error}
{item.name}
{methods.getBookingTime | call item.date item.bookingTime | convertToDate 'YYYY-MM-DD HH:mm' models.timeFormat}
{item.location}
{item.price | formatMoneyByCurrency item.currency}
{item.couponCode}
{methods.calculateTotalItem | call item.price item.quantity | formatMoneyByCurrency item.currency}
{item.error}